Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu vybavicka.sk

1         Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu vybavicka.sk stanovujú a upravujú obchodné podmienky medzi:

 

1.    Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode vybavicka.sk, ktorým je:
Ing. Martin Hinka - SLOVENSKÉ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, Palkovičova 11, 82108 Bratislava.

a

2.    Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode vybavicka.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadá objednávku na tovar alebo službu jedným zo spôsobom ovedených v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

1.1       Objednávka a kúpna zmluva

1.         Objednávka
Objednávkou sa rozumie každé zadanie objednávky jedným zo spôsobov uvedenými v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

2.         Platná objednávka
Objednávka sa považuje za platnú pokiaľ boli predávajúcemu doručené všetky potrebné údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky (viď odsek XY Údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky ).

3.         Návrh kúpnej zmluvy
Objednávka v procese zadávania je zároveň návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K odoslaniu návrhu kúpnej zmluvy od kupujúpceho smerom k predávajúcemu dochádza v momente záväzného potvrdenia resp. zadania objednávky jedným zo spôsobom uvedených v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

4.         Akceptácia návrhu kúpnej zmluvy a kúpna zmluva
Akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza v momente potvrdenia prijatia úplne a správne vyplnenej a záväznej zadanej resp. odoslanej objednávky predávajúcim. O tomto je kupujúci informovaný elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa na emailovú adresu kupujúceho uvedené v danej objednávke.

1.2       Spôsoby zadania objednávky

Objednávateľ si môže v internetovom obchode vybavicka.sk objednať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 

a)        On-line
Kupujúci si vyberie tovar a vloží ho do nákupného košíka. Následne klikne na svoj nákupný košík a skontroluje tovar ako aj počty kusov tovaru v nákupnom košíku. Následne vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy a platby. Potom finálne zadá objednávku záväzným potvrdením. Jednotlivé kroky spôsobu objednania on-line nájdete podrobnejsšie rozpísané na stránke Ako nakupovať.

b)        Emailom alebo telefonicky
Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie on-line alebo sa rozhodnete že Vám tento spôsob nevyhovuje, môžete objednávku vytvoriť zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu vybavicka@vybavicka.sk. Ide o pomerne pracný spôsob vyplnenia údajov, preto ho veľmi nedoporučujeme, ale ako kupujúci máte túto možnosť, pokiaľ by ste sa rozhodli ju využiť. Je nutné aby email obsahoval všetky údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky (viď odsek Údaje potretné k zadaniu a vybaveniu objednávky )

c)         Telefonicky
Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie on-line alebo sa rozhodnete že Vám tento spôsob nevyhovuje, môžete objednávku vytvoriť telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v kontaktnom formulári. Ide o pomerne pracný spôsob telefonického nadiktovania údajov, preto ho veľmi nedoporučujeme, ale ako kupujúci máte túto možnosť, pokiaľ by ste sa rozhodli ju využiť. Je vhodné si ešte pred telefonátom zosumarizovať všetky potrebné údaje, ktoré budeme po Vás požadovať. (viď odsek 1.3 Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky).

1.3       Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky

Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu Vašej objednávky sú nasledovné:

l   Objednávací kód tovaru (v tvare napr. 000552-01)

l   Počet kusov tovaru

l   Názov tovaru (pre špecifický tovar aj farbu a veľkosť a ďalšie údaje, tak aby bolo jednoznačne rozlíšiteľné aký tovar si kupujúci objednáva)

l   Kontaktné údaje

ˇ    Meno

ˇ    Priezvisko

ˇ    Ulica

ˇ    Súpisné číslo

ˇ    PSČ

ˇ    Mesto

ˇ    Štát

ˇ    Telefón

ˇ    E-mail

l   Firemné údaje
Poznámka: Je potrebné uviesť iba v prípade v prípade ak nakupujete na firmu alebo živnosť.

ˇ    Názov firmy

ˇ    IČO

ˇ    DIČ

ˇ    IČ DPH

l   Fakturačnú adresu

l   Dodaciu adresu
Poznámka: Ak je dodacia adresa iná ako fakturačná, je potrebné ju uviesť. V prípade neuvedenia dodacej adresy sa považuje že dodacia a fakturačná adresa sú totožné a balík bude odoslaný na fakturačnú adresu

l   Spôsob doručenia

l   Spôsob platby

l   Poznámku k objednávke
Poznámka: V prípade ak nám chcete niečo odkázať ohľadne objednávky.

l   Súhlas so spracovaním osobných údajov
Poznámka: Je potrebné uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre interné spracovanie za účelom vybavenie zadanej objednávky, fakturácie a doručenia objednaného tovaru.

l   Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

2         Povinnosti kupujúceho

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so svojimi povinnosťami uvedenými nižšie:

1.         Kupujúci súhlasí že objednávka tovaru a vznik kúpnej zmluvy je záväzný obchodný a právny akt

2.    Kupujúci súhlasí s povinnosťou doručený tovar prevziať.

3.    Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4.    Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania resp. odoslania objednávky.
Poznámka: Výnimkou je zmena ceny z dôvodu zmeny cenu dodávateľa, ide o špecifický prípad, kedy je o tom kupujúci vopred informovaný.

5.    Kupujúci berie na vedomie, že objednávku je možné stornovať v zmysle odseku 10 Zrušenie resp. storno objednávky.

6.    Kupujúci súhlasí že v prípade neprevzatia zásielky a následného vrátenia zásielky k predávajúcemu si predávajúci vyhradzuje právo faktúrovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR, ktorú je potrebné uhradiť na účet predávajúceho. Tento poplatok kompenzuje predávajúcemu dobierkové naklady spojené doručením zásielky kupujúcemu a spätné doručenie zásielky k predávajúcemu. Tento popaltok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. V prípade pokiaľ kupujúci zmluvnú pokutu nezaplatí, bude voči nemu zahájené súdne a následne exekučné konanie.

7.    Kupujúci súhlasí, že v prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu vybavicka.sk a dobierku si neprevezme, resp. dobierka sa vráti predávajúcemu internetového obchodu a kupujúci následne nekomunikuje o riešení predmetnej zásielky, má prevádzkovateľ obchodu vybavicka.sk právo zverejniť jeho Meno, Priezvisko, Mesto, PSČ, Štát na webe na stránkach neserióznych zákazníkov – tzv. Čierna listina.

8.    Vymazanie z čiernej listiny je možné až po vyriešení objednávky, resp. po zmluvnej pokuty

9.    Kupujúci súhlasí že ak si bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku je nutné zadať a odoslať ju ako novú objednávku

10. Kupujúci súhlasí, že v prípade novej objednávky od kupujúceho, ktorý v minulosti objednal tovar na dobierku a zásielka nebola prevzatá, resp. zásielka sa vrátila predávajúcemu a zároveň nebola uhradená zmluvná pokuta ako kompenzácia nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľovi s predmetnou neprevzatou zásielkou, si predávajúci vyhradzuje právo novú objednávku od takéhoto kupujúceho vybaviť iba v prípade, pokiaľ ju tento uhradí vopred platbou na účet predávajúceho. K celkovej sume objednávky budú pripočítané náklady resp. zmluvná pokuta za predchádzajúcu nepvyzdvihnutú zásielku.

3         Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje k nasledovným povinnostiam uvedenými nižšie:

1.    Predávajúci sa zaväzuje dodať druh množstvo tovaru, ktoré si kupujúci objednal pokiaľ je tento skladom alebo ho je ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho

2.    Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o nemožnosti dodať objednaný tovar, pokiaľ tento už nie je skladom alebo ho je ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

3.    Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o zmene množstva tovaru, pokiaľ tento už nie je skladom alebo ho je ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

4.    Predávajúci sa zaväzuje v prípade takýchto zmien umožniť kupujúcemu storno objednávky bez poplatku a to aj v prípade oneskoreného storna.

5.    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do zákonej lehoty ak daný tovar je možné dodať.

6.    Predávajúci sa zaväzuje predávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

7.    Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená, tak sa v maximálnej možnej miere vylúčilo zásielky počas prepravy, avšak z dôvodu doručovania treťou stranou nie je možné sa tomu vždy vyhnúť.

8.    Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená, tak sa v maximálnej možnej miere vylúčilo zašpinenie pôvoného obalového materiálu počas prepravy, avšak z dôvodu doručovania treťou stranou nie je možné sa tomu vždy vyhnúť.  Narodiel od iných eśhopov neposielame tovar priamo v pôvodnom obale. Prebaľujeme ho ešte naviac iným obalom, takže sa Vám zachová čistý aj povodný obal tovaru. Je to užitočné, pokiaľ chcete tovar skladovať v pôvodnom

9.    Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby bol je obsah čo najdiskrétnejší a teda aby z pohľadu na zásielku nebolo na prvý pohľad zrejmé čo obsahuje. Zásielka však obsahuje faktúru, ktorá slúži sázoveň ako dodací list v ktorej je obsah zásielky uvedený. Avšak balenie umožňuje napríklad diskrétne prebratie na pošte. Zvedavé oči, ktoré nemajú prístup k čítaniu dodacieho listu preto z balenia zásielky nebudú vedieť, čo táto obsahuje. Každá zásielka je preto u nás z dôvodu diskrétnosti a ochrany pôvodného obalu tovaru ešte balená do čiernej nepriehľadnej elastickej fólie.

10. Predávajúci sa zaväzuje ku každej zásielke priložiť fyzickú verziu faktúry, ktorá slúži zároveňa ako dodací list. Faktúra je nalepená na zásielke z vonku, teda kupujúci podľa taketjo faktúry jednoznačne vie, čo mu v balíku prišlo.

Predávajúci nezodpovedá za nesledovné:

        Predávajúci nezodpovedá za poškodenie poškodenie zásielky zavinené dopravcom alebo poštou.

        Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom alebo poštou

        Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo nesprávne dodanie tovaru na fakturačnú adresu pokiaľ kupujúci neuvedie, že dodacia adresa je iná ako fakturačná

        Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

        Predávajúci nezodpovedá za výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, prípadne objednal iný tovar ako chcel. Takýto tovar nemôžeme byť považovaný za oprávnenú reklamáciu.

4         Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú z hľadiska sú konečné. Nie je účtovaný žiadny ďalší poplatok. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

 

výslená cena na faktúre  = cena tovaru  + poštovnébalné

 

Ide o férový vzorec, ktorý voči zákazníkom nič neskrýva a zaplatia presne toľko koľko čakajú.

 

Neúčtujeme žiadne  ďalšie poplatky ako v iných e-shopoch, ktoré sa Vám nečakane objavia na objednávke ako napríklad:

ˇ    manipulačný poplatok

ˇ    poplatok za historické zariadenia

ˇ    recyklačný poplatok

ˇ    poplatok za presun na predajňu

ˇ    poplatok za spracovanie

 

V prípade uplatnenia klubových bodov pri platbe sa fakturovaná cena ešte môže znížiť o hodnotu, klubových bodov, ktorou chcete platiť. Počet klubových bodov nájdete vo svojom profile.

 

Bežné zľavy zarátané v cene tovaru, ale cena na faktrúre sa ešte môže o špeciálne typy individuálnych zliav, ktoré môžeme ako predávajúci uplatniť individuálne pre konkrétneho zákazníka.

 

5         Cena poštovného a balného

a)        Zásielka na dobierku kuriérom v hodnote do 120 EUR
Cena:  5 EUR

Ÿ    Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

 

b)        Zásielka na dobierku kuriérom v hodnote nad 120 EUR
Cena:  0 EUR (Poštovné a balné neúčtujeme. Poplatok je síce na faktúre uvedený v sume 5 EUR ale so 100% zľavou, teda poštovné a balné v takom prípade neplatíte.)

Ÿ    Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

 

c)         Zásielka na dobierku poštou v hodnote do 120 EUR
Cena:  5 EUR

Ÿ    Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

 

d)        Zásielka na dobierku po3tou v hodnote nad 120 EUR
Cena:  0 EUR (Poštovné a balné neúčtujeme. Poplatok je síce na faktúre uvedený v sume 5 EUR ale so 100% zľavou, teda poštovné a balné v takom prípade neplatíte.)

Ÿ    Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

 

Poznámka:

Hodnota objednávky pre určenie hranice 120 EUR sa stanovuje v čase odosielania zásielky nie v čase je zadania. Táto hodnota s môže líšiť v dôsledku prípadných zmien v objednávke.

 

6         Termín dodania tovaru

Termín dodania tovaru je je stanovený zákonnou lehotou na 30 dní od prijatia  platnej objednávky. Obviklá priemerná doba na dodanie tovaru, ktorý máme skladom je 2-7 v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho pre tovar ktorý nie je skladom 14-30 dní.

7         Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame na dobierku kuriérom alebo na dobierku poštou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.  Z dôvodu neustálej inovácie výrobkov sa môžu balenia výrobkov mierne líšiť. Príručku alebo návod na použitie k produktu vytvára výrobca, alebo distribúror a je bežnou súčasťou tovaru.

8         Platobné metódy

Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti kuriérovi pri dodaní zásielky v prípade dobierky kuriérom alebo v hotovosti na pošte v prípade poštovej dobierky.

9         Záručná podmienky a záručná doba

1.         Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň , ktoráý je uvedený ako dátum vystavenie faktúry.

2.    Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

3.    Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese reklamacie@vybavicka.sk v prípade že údržbe a používaní tovaru sa kupujúci riadil návodom na použitie tovaru.

4.    Záručné podmienky ako aj záručná doba sú bližšie upravené reklamačným poriadkom

10     Zrušenie resp. storno objednávky

1.         Storno objednávky je možné do momentu, kým sa objednávka nedostala do stavu vybavovaná. Ide o iný stav ako prijatie objednávky predávajúcim. Takéto storno objednávky je bez akéhokoľvek zmluvnej pokuty.

2.    Storno objednávky po toto momente môže byť realizované iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Náklady  spojené s doterajším vybavovaním takto stornovanej objednávky si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu. Kupujúci týmto súhlasí že v prípade takéhoto storna si predávajúci vyhradzuje právo faktúrovať kupujúcemu manipulačný poplatok 5 EUR ako „Manipulačný poplatok za oneskorené storno“.Reklamácie

11     Postup pri reklamácii a doba vybavenia reklamácie

Postup pri reklamácií a dobu vybavenia reklamácie sú bližšie upravené reklamačným poriadkom.

12     Ochrana osobných údajov

1.         Poskytnutie osobných údajov kupujúcim dobrovoľné. V procese zadánia objednávky zaškrtáva súhlas so spracovaním osobných údajov. Údaje spracovávame v zmysle vybavenia Vašej objednávky existencia Vašej registrácie v našom systéme. Spracovanie údajov prebieha v súlade so zákonom o osobných údajoch.

2.    Kupujúci má právo kedykoľvek  písomne tento súhlas odvolať.  Pokiaľ tak urobí počas pribebehu vybavovania jeho objednávky, tak odvolanie začne platiť až po vybavení aktuálnej objednávky. Registrácia kupujúceho v systéme predávajúcehobude v  musí byť v takom prípade zrušená, nakoľko predávajúci nemôžeme držať údaje kupujúceho bez jeho súhlasu.

3.    Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3 Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

4.    Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3 Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

5.    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6.    Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu).

7.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.    Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9.    Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

13     Odstúpenie od zmluvy

1.         Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

1.1.    Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu vybavicka@vybavicka.sk a uvedte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy v rámci 7 dňovej zákonej lehoty s uvedením:

§    čísla faktúry(nie čísla objednávky), dátumu nákupu, druhu tovaru a vašim

§    číslom účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar (údaje potrebnédohľadaniu faktúry)

§    zašlite ho najlepšie ihneď (max. do 7 pracovných dní) na adresu: Palkovičova 245/11 82 108 Bratislava  (dátum odoslania musí byť v rámci lehoty 7 dní)

§    v rámci tejto 7 dňovej lehory dôvod vrátenia tovaru zo zákona uvádzať nemusíte

1.2.    Ďalej zabezpečte aby:

§    tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale

§    tovar nesmie byť použitý

§    tovar nesmie byť poškodený

§    tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

1.3.    Poslanie tovaru späť do Vybavicka.sk

§    k tovaru priložte písomnú žiadosť o odstúpenie od zmluvy, v ktorej uvediete o čo ide všetky potrebné údaje na vybavenie odstúpenia od zmluvy (môžete vytlačiť k´opiu vyššie spomínaného emailu).

§    priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru), originál si nechajte zákonne patrí Vám ako zákaznikovi

§    tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (zásielky s poškodením balením nepreberieme)

§    tovar môžete poslať späť kuriérom alebo poštou bez dobierky. (Dobierky nepreberáme.).  Tovar pošlite bez dobierky. Financie nevraciame cez dobierku.

2.         V prípade  splnenia zákonných a vyššie stanovených podmienok Vám po preskúmaní právoplatnosti reklamácie budú financie vrátené na účet, ktorý ste uviedli emaily a dokumente priloženom k tovaru v lehote do 30 dní.

3.         V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady dosielajúceho späť k nemu.

14     Záverečné ustanovenia

4.         Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

5.         Predávajúci si vyhradzuje právo na využitie kontaktných údajov kupujúceho pre prípad doplnenia a kompletizácií údajov potrebných k zadaniu a vybaveniu objednávky podľa odseku1.3 Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

6.    Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (Predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Na takúto zmenu je kupujúci upozornení vo fáze vybavovania objednávky telefonicky alebo emailom a v procese vybavovania objednávky sa pokračuje v takom prípade iba so súhlasom kupujúceho so zmenou ceny. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne neakceptovať zmenu cien tovarov v jeho objednávke, môže danú objednávku stornovať. Storno takejto objednávky môže byť vykonané aj zo strany predávajúceho.

7.     

 

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 28.06.2012 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.